Szkolną Izbę Regionalną ponownie oddano do dyspozycji uczniów i nauczycieli dnia 1 kwietnia 2008 roku, podczas obchodu uroczystości Święta Szkoły. Mottem, które przyświeca działalności małego „muzeum”, są słowa Cypriana Kamila Norwida:

                 „Aby mierzyć drogę przyszłą,

          trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

 Odwołując się do słów poety, istotną rolą w nauczaniu najmłodszych pokoleń jest poznanie i zrozumienie miejsca, korzeni, z których się wywodzą. Celem Izby, prócz prezentacji          zgromadzonych          eksponatów         i wykorzystywania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  jest: wzbogacanie wiedzy historycznej i kulturowej wychowanków poprzez kontakt ze zgromadzonymi pamiątkami i eksponatami.

Dostarczą one tematów do rozmowy o kulturze materialnej i duchowej przodków, a dzięki temu pozwolą rozwijać w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Będą też inspirować wychowanków do samodzielnych poszukiwań, pobudzać ich wyobraźnię.


   Pomieszczenie spełni więc funkcje wychowawcze, takie jak pogłębianie poczucia tożsamości regionalnej. Ważną i podstawową funkcją szkolnego „muzeum” jest funkcja kształcąca, a więc rozwijanie zainteresowania regionem, jego historią, tradycjami i spuścizną przodków, kształcenie przekonania o potrzebie ochrony lokalnych zabytków i obiektów o znaczeniu historycznym, które są wyznacznikiem przeszłości regionu. Wkrótce zwiedzający izbę, mogąc zapoznać się z nazewnictwem gwarowym – poznają nazwę przedmiotów, które wyszły już z użycia. Pod eksponatami znajdzie się krótki opis przedmiotu, jego nazwa gwarowa i odpowiednik ogólnopolski (o ile przedmiot będzie go posiadał) a także nazwisko darczyńcy.

  Szkolna Izba Regionalna jest miejscem, w którym będą się odbywać zajęcia w ramach wychowania regionalnego, spotkania kółka regionalnego oraz zebrania zespołu do spraw popularyzacji zagadnień regionalizmu, działającego na terenie placówki.

 
Wersja polska