Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej

w Świętochłowicach

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

 

Procedura

 

§1

 

Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem  Szkoły:

1)    do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

2)    rodzic kandydata jest absolwentem naszej szkoły

3)    kandydat jest zstępnym pracownika naszej szkoły

4)    niepełnosprawność kandydata

5)    miejsce zamieszkania (blisko szkoły)

6)    miejsce zamieszkania krewnych – w obwodzie szkoły

7)    miejsce pracy rodziców – w pobliżu szkoły

8)    preferencje w wyborze szkoły

 

                                         §2

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

 

1. składanie wniosków wraz z załącznikami

   - od 1 marca do 15 marca w godzinach pracy sekretariatu

2.    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

    zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   - do 30 kwietnia

3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

    i kandydatów nieprzyjętych - do 9 maja

4. Procedura odwoławcza - do 16 maja

 

§3

 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty:

     1) oświadczenie o stopniu pokrewieństwa kandydata z pracownikiem

         szkoły

    2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

       na niepełnosprawność,   orzeczenie o niepełnosprawności lub

       o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

       w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

       niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

        

 §4

 

Dokumenty, o których mowa w paragrafie 3, pkt 2 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty te mogą też być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

§5

 

Ustala się, że dokumenty, o których mowa w §3, składane są w terminie złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

§6

 

Ustala się sposób przeliczania punktów:

1)    do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata -               10 pkt

2)    rodzic kandydata jest absolwentem szkoły -                 10 pkt

3)    kandydat jest krewnym  pracownika szkoły -              0 - 10 pkt

4)    niepełnosprawność kandydata -                               0 - 10 pkt

5)    miejsce zamieszkania (blisko szkoły) –                       0 – 10 pkt

6)    miejsce zamieszkania krewnych – w obwodzie szkoły – 0 – 10 pkt

7)    miejsce pracy rodziców – w pobliżu szkoły –               0 – 10 pkt

8)    preferencje w wyborze szkoły –                                 10 pkt

 

§7

 

    Postępowanie rekrutacyjne prowadzi powołana przez dyrektora komisja

rekrutacyjna, w skład której wchodzi pięciu nauczycieli pracujących

     szkole. Przewodniczącego powołuje spośród nich dyrektor szkoły.

 

§8

     W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów,

     o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania wniosków

 

§9

 

    Zakwalifikowani uczniowie mają co najmniej 10 punktów.

 

§10

 

    Procedura wchodzi w życie z dniem 3 marca 2014 roku.

 

 

Zestawienie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji (do pobrania):

 UWAGA!!! Dokumenty zostały zapisane w formacie *.pdf

Aby dokumenty zostały poprawnie wyświetlone, należy pobrać darmowy program Adobe Reader (program można pobrać np. tutaj).

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I