Poniżej przedstawiono podstawowe dokumenty prawne, na bazie których funkcjonuje nasza szkoła.

Wszystkie przedstawione dokumenty zostały pokazane tylko we fragmentach.

Chcąc zapoznać się z pełną treścią danego dokumentu należy go pobrać z naszego serwisu klikając na linku  pobierz dokument  umieszczony pod danym tekstem.

 

Kopie poniższych dokumentów są do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

REGULAMINY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

STATUT SZKOŁY

 

Na podstawie art. 52 ust.2, w związku z art. 50 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dziennik Ustaw  z 2004 r. nr 256, poz. 2572), Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1

Przepisy definiujące

 § 1

 1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Świętochłowicach

b) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r., nr 256, poz. 2572),

c) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

d) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,

e) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

f) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole,

g) Organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Świętochłowice,

h) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze - należy przez to rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Katowickiego, Kuratora Oświaty w Śląskim Kuratorium Oświaty,

i) Poradni psychologiczno-pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator.

  

Rozdział 2

Podstawowe informacje o Szkole

 § 2 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach jest szkołą publiczną.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38. 

§ 3 

Ustalona nazwa (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach) używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. 

§ 4 

Szkoła posiada imię, własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

§ 5 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat; szkoła ma w swej strukturze organizacyjnej klasy I - VI.

2. W zależności od potrzeb szkoła może zorganizować klasy usportowione.

3. Zasady organizacji klas wymienionych w punkcie 2 regulują odrębne przepisy. 

§ 6 

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, według zasad określonych w WSO. 

§ 7 

1. Na zasadach określonych w ustawie w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii  i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

§ 8 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne oraz gospodarstwo pomocnicze. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

§ 9 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§10 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

 

        pobierz dokument                                                         powrót do góry ▲

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

,,Trzeba abyście byli dla nich (dzieci) przyjaciółmi , wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich dorosłe życie.’’

Jan Paweł II   ( do rodziców , nauczycieli i młodzieży )  1999-06-18

 

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku

Podstawa programowa

Konwencja o Prawach Dziecka

Statut Szkoły

  

WSTĘP

 Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci.

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Wynikają z tego dwie ważne konsekwencje:

- kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców,

- nauczyciele nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.

 

ZADANIA GŁÓWNE

1.Przygotowanie uczniów do aktywnego, samodzielnego życia 

2.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków. 

3.Wychowanie w atmosferze życzliwości, otwartości i poszanowania praw ucznia. 

4.Współpraca w działaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego 

WIZJA SZKOŁY

Kogo chcemy wychowywać?         

 Wychowujemy aktywnych, samodzielnych uczniów odznaczających się:

-   gruntownie opanowaną wiedzą przewidzianą podstawą programową,

-   umiejętnościami niezbędnymi w dalszej edukacji oraz późniejszym życiu,

-   pożądanymi postawami społecznymi,

-    społecznie oczekiwanymi cechami osobowości.

Czym się kierujemy?

Kształcimy i wychowujemy w ścisłej współpracy z rodzicami.

Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

- rozbudzanie jego ciekawości poznawczej,

- inspirowanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju.

Wychowujemy w atmosferze życzliwości, otwartości i poszanowania praw ucznia. 

Warunki: 

1.      Baza pozwalająca na pełne realizowanie oferty edukacyjnej.

2.      Dobrze przygotowana , stale doskonaląca się kadra pedagogiczna.

3.      Stosowane metody pracy i przyjęte programy nauczania gwarantują rzetelne przygotowanie do dalszej edukacji.

4.      Dobra współpraca z rodzicami.

5.      Życzliwość, otwartość i indywidualne podejście oraz troska o bezpieczeństwo dzieci zapewniają przyjazną atmosferę.

 

        pobierz dokument                                                         powrót do góry ▲

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

Przedstawiony "System oceniania" jest integralną częścią Statutu Szkoły.

Został on wyodrębniony po to, aby uczniom jak i rodzicom przedstawić zasady oceniania w naszej szkole bez konieczności "wgłębiania" się w szczegóły prawne Statutu.

 

§ 23

 

Cele WSO

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2.a.      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

2.b.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

2.c.       Motywowanie ucznia do dalszej pracy

2.d.      Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  i specjalnych uzdolnieniach ucznia

2.e.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 

§ 24

Skala oceniania

1.      Oceny dzielą się na:

1.a.       bieżące (cząstkowe), które pisze się cyfrowo

1.b.      oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, które pisze się słownie w pełnym brzmieniu

2.      W klasach I – III oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne oraz oceny z zachowania są ocenami opisowymi

3.      Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI ustala się według następującej skali:

 

Ocena wyrażona słownie

Ocena wyrażona cyfrowo

Ocena wyrażona skrótem

celujący

                6

             cel

bardzo dobry

                5

             bdb

dobry

                4

             db

dostateczny

                3

             dst

dopuszczający

                2

             dp

niedostateczny

                1

           ndst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       pobierz dokument                                                         powrót do góry ▲

 

REGULAMINY

 

  Regulamin przyznawania odznaki "Złota jedynka"   

► pobierz dokument 

  Regulamin zachowania się uczniów w szkole

pobierz dokument 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

   Koncepcja pracy szkoły  została opracowana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów szkoły:

Uczniowie mają potrzebę oparcia się o wartości, które często z powodu przesytu mediów, komputera zanikają lub zostają ewaluowane. Regionalizm jest odpowiedzią na potrzeby wskazania pozytywnych wzorców zachowań, urzeczywistnienia wartości: odpowiedzialności, dobra, szacunku, tolerancji, kultury  w życiu codziennym. 

 

 2. Opinie rodziców oraz opiekunów uczniów:

Szkoła powinna przede wszystkim dbać o wysoki poziom kształcenia, rozwijać zainteresowania uczniów, przygotować do dalszych etapów kształcenia, zapewnić opiekę i bezpieczeństwo.

 

 3. Opinie oraz potrzeby uczniów szkoły:

 Zajęcia oferowane  przez szkołę  pozwalają w dużej mierze zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie realizacji własnych zainteresowań. Dają dużą szansę  rozwoju własnych  zdolności  i wyrównywania trudności w określonym obszarze. Coroczne wywiady z Samorządem Uczniowskim pozwalają na modyfikowanie  oferty edukacyjnej.

 

  4. Potrzeby i możliwości środowiska lokalnego:

  Udział naszych uczniów w Święcie Miasta/Zespół Pieśni i Tańca PIAŚNIKI, chór szkolny   oraz   we   wszystkich  uroczystościach  wyższej  rangi  odbywające  się  w mieście, np. spotkanie Miast Partnerskich/. Integracja środowiska lokalnego oraz wspomaganie rodzin szczególnie dysfunkcyjnych. Udostępnienie bazy szkoły.

 

pobierz dokument                                                         powrót do góry ▲