Myślą przewodnią w spełnianiu przez naszą szkołę swojej powinności jest: 

,, POMÓC MŁODEMU CZŁOWIEKOWI ZNALEŹĆ MIEJSCE W RODZINIE I SWOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE ‘’

 

1.      Wychowanie w naszej szkole ma charakter:

-         integralny (obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia )

-         personalistyczny (stawia w centrum osobę ucznia )

-         indywidualny (uwzględnia psychiczne możliwości ucznia )

2.      Nasza szkoła wychowanie opiera na chrześcijańskim systemie wartości

 (z zachowaniem tolerancji religijnej ).

3.      Społeczność szkolna czci święta narodowe i religijne. Organizuje obchody ważnych wydarzeń historii narodu i regionu oraz uczestniczy w uroczystościach organizowanych w naszym środowisku.

4.      W codziennym życiu w szkole i poza nią oddajemy cześć i szacunek symbolom religijnym i narodowym.

5.       Szkoła przez działalność wychowawczo- dydaktyczną i dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

-     rozbudzanie jego ciekawości poznawczej,

-     inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

-     uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu zadań,

-     pobudzanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju,

-     kształtowanie indywidualnych zdolności twórczych,

-     uwrażliwienie na piękno, dobro i prawdę,

-     postępowanie według ustalonych zasad, norm społeczno- obyczajowych i postanowieniach zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminach wewnętrznych Szkoły

6.      Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracownicy szkoły i uczniowie starają się stworzyć dobrą atmosferę , okazują sobie szacunek.

7.      Dbamy o zachowanie form grzecznościowych, kulturę słowa , nie używamy wulgaryzmów.

8.      Troszczymy się o rozwój fizyczny ucznia i jego zdrowie, uczymy go szacunku do własnego ciała , by bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie.

9.      Tworzymy klimat współpracy i wzajemnego wspierania na płaszczyźnie Rodzic-Uczeń- Nauczyciel.

10.  Szkoła obejmuje opieką dzieci pochodzące o niskim statusie materialnym, rodzin zagrożonych patologią, potrzebujących pomocy (dożywianie, pomoc w zakupie podręczników, pomoc psychologiczno- pedagogiczna , pedagogizacja rodziców, objęcie opieką przez świetlicę szkolną )

11.  Rozwijamy turystykę, organizujemy wycieczki krajoznawcze w celu poznania przyrody ,zabytków kultury , okolicy, regionu , kraju.

12.  Uczymy poszanowania i troski o środowisko naturalne.

13.  Najciekawsze wydarzenia z życia szkoły zapisujemy w kronice szkoły.

14.  Samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za szkołę uczniowie uczą się pracując w Samorządzie Uczniowskim.