Zasady publikowania w serwisie internetowym

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach

 1. W serwisie internetowym Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej może publikować każda osoba będąca nauczycielem w/w szkoły.

 2. Zamieszczenie publikacji jest nieodpłatne.

 3. O zamieszczeniu publikacji decyduje dyrektor szkoły.

 4. Publikacja może mieć więcej niż jednego autora.

 5. Materiały do publikacji dostarczane są do administratora serwisu w formie elektronicznej (na dyskietce lub na płycie CD), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi publikowanych materiałów (dokumenty edytora tekstu Word, ew. jako pliki typu.pdf) wraz z pisemną kopią publikacji zaakceptowanej przez dyrektora szkoły.

 6. W treści publikacji konieczne jest zamieszczenie imienia i nazwiska autora.

 7. Publikacja, po zatwierdzeniu przez dyrekcję szkoły i dostarczeniu do administratora serwisu, ukazuje się w ciągu następnych maksymalnie 7 dni (jeśli autor w tym czasie nie podejmie decyzji o rezygnacji).

 8. Autor publikacji zgadza się z zasadami publikacji w serwisie, dotyczącymi praw autorskich

a)    autor publikacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za naruszenie praw autorskich znajdujących się w niej treści i elementów.

b)    autor publikacji zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580) na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach

c)    autor  publikacji  zgadza  się  na  dalsze przetwarzanie publikacji w formie elektronicznej (np. przez umieszczenie na płycie kompaktowej) przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.

d)  Szkoła     Podstawowa    nr    1   im.   Miłośników  Ziemi  Śląskiej  w Świętochłowicach zobowiązuje się do ogólnodostępnego nieodpłatnego zamieszczenia publikacji na stronie http://sp1.swietochlowice.org, a także do wydania zaświadczenia o publikacji na określonych zasadach.

e)   Szkoła    Podstawowa    nr   1   im.   Miłośników   Ziemi   Śląskiej   w Świętochłowicach zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, szczególnie w związku z punktem 8a niniejszej umowy.

9.      W serwisie zamieszczane są bezpośrednio publikacje tekstowe w postaci artykułów, referatów, itp. Dopuszcza się ograniczoną ilość ilustracji.

 1. Osoba publikująca ma prawo do otrzymania zaświadczenia o publikacji, wystawionego przez dyrekcję szkoły. (wzór zaświadczenia)

 2. Publikacja jest dostępna w Internecie przez okres danego roku szkolnego, w którym została doręczona administratorowi.

 3. Dyrekcja szkoły oraz administrator serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści i błędy w dostarczonych materiałach oraz nie modyfikują ich w żaden sposób.

 

 

 Dyrektor szkoły                                                Administrator serwisu

 (zatwierdzone i podpisane zasady publikacji są dostępne do wglądu u Dyrektora szkoły lub u Administratora serwisu)